วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จ.ราชบุรี

ผมได้อ่านเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ กิจกรรม งาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมานี้มีถึง 67 โครงการ จึงได้นำมาเผยแพร่ไว้ เผื่อว่า ครู อาจารย์ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน จะได้นำไปประยุกต์ใช้จัดทำโครงการในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ 2552 ได้ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 67 โครงการ ดังนี้

สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 14 โครงการ
 1. โครงการเชิดชูกวีศรีสุนทรภู่ ประจำปี 2552  งบประมาณ 8,000 บาท
 2. โครงการงานสงกรานต์วัดขนอน ตามประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม งบประมาณ 20,000 บาท
 3. โครงการไหว้พระทางน้ำพัฒนาจิต ประจำปี 2552 งบประมาณ 20,000 บาท
 4. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 จำนวน 5,000 บาท
 5. โครงการประกวดดนตรีไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2552 จำนวน 70,000 บาท
 6. โครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่ชนบท งบประมาณ 22,000 บาท
 7. โครงการประเพณีแห่พระทางน้ำร่วมอนุรักษ์สองฝั่งคลองดำเนินสะดวก งบประมาณ 10,000 บาท
 8. โครงการออกตรวจสถานประกอบการวีดีทัศน์เพื่อออกใบรับอนุญาต งบประมาณ 19,120 บาท
 9. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยของชุมชน จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 8,000 บาท
 10. โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 งบประมาณ 26,100 บาท
 11. โครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 23,200 บาท
 12. โครงการประกวดร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี งบประมาณ 50,000 บาท
 13. โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 16,000 บาท
 14. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ งบประมาณ 7,580 บาท
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ชาติ จำนวน 11 โครงการ
 1. อุดหนุนการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ และงบลูกจ้างสภา งบประมาณ 215,280 บาท
 2. อุดหนุนการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล ขยายสู่หมู่บ้าน งบประมาณ 150,000 บาท
 3. โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอเข้าร่วมสัมมนา) งบประมาณ 20,000 บาท
 4. โครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย งบประมาณ 75,000 บาท
 5. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสภาวัฒนธรรมอำเภอเข้าร่วมสัมมนา) งบประมาณ 20,000 บาท
 6. โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคัดเลือกโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด) งบประมาณ 10,000 บาท
 7. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมวสยใยชุมชนในระดับอำเภอ งบประมาณ 100,000 บาท
 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและมอบเกียรติบัตร งบประมาณ 20,000 บาท
 9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกนักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรมดีเด่น งบประมาณ 10,000 บาท
 10. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน งบประมาณ 130,000 บาท
 11. โครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม งบประมาณ 57,000 บาท
กรมการศาสนา จำนวน 24 โครงการ
 1. โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ งบประมาณ 5,000 บาท
 2. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม งบประมาณ 10,000 บาท
 3. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 5,000 บาท
 4. การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา งบประมาณ 10,000 บาท
 5. โครงการส่งเสริมศีลธรรม (เมืองไทยเมืองคนดี) งบประมาณ 5,000 บาท
 6. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบประมาณ 20,000 บาท
 7. โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยสรภัญญะระดับจังหวัด งบประมาณ 35,000 บาท
 8. โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งบประมาณ 376,000 บาท
 9. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ งบประมาณ 50,000 บาท
 10. อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด งบประมาณ 11,000 บาท
 11. โครงการอบรมศาสนพิธีกรสำหรับเด็กและเยาวชน งบประมาณ 20,000 บาท
 12. โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมและองค์กรศาสนาอื่น งบประมาณ 5,000 บาท
 13. อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการศาสนาอิสลามประจำจังหวัด งบประมาณ - บาท
 14. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา(ประกวดบรรยายธรรม) งบประมาณ 50,000 บาท
 15. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี งบประมาณ 500,800 บาท
 16. อุดหนุนการเสริมสร้างศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (อบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน) งบประมาณ 35,500 บาท
 17. โครงการอุดหนุนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา งบประมาณ 40,000 บาท
 18. อุดหนุนหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา (ในสถานศึกษา) งบประมาณ 12,000 บาท
 19. อุดหนุนหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา (หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม) งบประมาณ 17,000 บาท
 20. โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตัวอย่าง (ต้นแบบ) งบประมาณ 10,000 บาท
 21. โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน งบประมาณ 42,000 บาท
 22. โครงการส่งเสริมศีลธรรมประชาชน (ธรรมทัศนาจร) งบประมาณ 15,000 บาท
 23. อุดหนุนการจัดงานศาสนิกสัมพันธ์ (การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ) งบประมาณ 15,000 บาท
 24. โครงการอุดหนุนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา งบประมาณ 5,000 บาท
สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 3 โครงการ
 1. การแสดงผลงานศิลปะสาขาทัศนศิลป์ ของศิลปินร่วมสมัยในจังหวัดราชบุรี ในงานตลาดนัดศิลปะ ลุ่มน้ำแม่กลอง ณ ตลาดร้อยปี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี งบประมาณ 10,000 บาท
 2. โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย งบประมาณ 116,000 บาท
 3. โครงการตัดประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ งบประมาณ 49,000 บาท
หน่่วยงานอื่นๆ จำนวน 15 โครงการ
 1. โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท งบประมาณ 50,000 บาท (กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ)
 2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยง งบประมาณ 99,325 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 3. โครงการวัฒนธรรมราชบุรีไชน่าทาวน์ 2552 งบประมาณ 599,900 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 4. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ งบประมาณ 68,000 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 5. โครงการปอยขันโตกรวมใจไท-ยวน ราชบุรี 205 งบประมาณ 191,000 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านเขาหัวจีน งบประมาณ 70,000 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 7. โครงการประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยงวัดแจ้งเจริญ งบประมาณ 99,940 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 8. โครงการประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี งบประมาณ 80,000 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 9. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำดอนคลัง งบประมาณ 80,000 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 10. โครงการขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 206,450 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 11. โครงการจัดงานฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าไทยพื้นถิ่น (โพหัก) งบประมาณ 100,000 บาท (อบจ.ราชบุรี)
 12. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จำนวน 13 แห่งๆ ละ 100,000 บาท รวม 1,300,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัดราชบุรี)
 13. โครงการขับเคลื่อนภูมิทัศน์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี งบประมาณ 1,000,000 บาท  (งบพัฒนาจังหวัดราชบุรี)
 14. โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นในจังหวัดราชบุรี (จัดทำพจนานุกรมภาษาถิ่นในจังหวัดราชบุรี) งบประมาณ 300,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัดราชบุรี)
 15. โครงการยุวชนรักชาติ-รักถิ่น งบประมาณ 402,500 บาท (งบพัฒนาจังหวัดราชบุรี)


ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
 1. บางโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. สภาพพื้นที่มีความหลากหลายรูปแบบ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงชาติพันธุ์ของประชากรในท้องงถิ่น จ.ราชบุรี ทำให่การติดต่อประสานงานการดำเนินกิจกรรมล่าช้ากว่าปกติ
 3. กำหนดเวลาในโครงการ บางครั้งไม่มีความชัดเจน ทำให้ต้องเป็นไปอย่างรวบรัด กระชั้นชิด และอาจไปซ้ำซ้อนกับกิจกรรมของหน่วยงานอื่น
 4. ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือมีแต่ไม่ทั่วถึง หลายโครงการไม่เป็นที่แพร่หลาย
 5. รูปแบบกิจกรรมยังไม่มีความหลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
 1. หน่วยงานและองค์กร ในระดับจังหวัด กรม และกระทรวง ควรมีการประสานงานกันเพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน
 2. การประสานต้องรับดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะมำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. ควรมีความชัดเจนในการกำหนดเวลาของโครงการและกิจกรรม
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์การดำเนินการอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง
 5. เจ้าของงบประมาณควรพิจารณางบประมาณให้เพียงพอกับปริมาณและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 6. ควรจัดสรรงบประมาณให้อยู่ในไตรมาสแรกของปี จะได้ไม่เร่งรีบและซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
ที่มา
ข้อมูล : ข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. (2553). สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552. เอกสารจัดพิมพ์. (หน้า 18-22,60-61)
ภาพบน : http://www.culture.go.th/culturemap/pictures/map/76000-4-1.jpg
อ่านต่อ >>