วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โบราณวัตถุของจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีมีความเป็นมายาวนาน จากผลการดำเนินการทางโบราณคดีของกรมศิลปากร ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้มีการพบโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัย และเก็บรักษาไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในบทความนี้ ผู้จัดทำ พยายามสรุปโบราณวัตถุของจังหวัดราชบุรีที่พบโดยย่อ เพื่อให้เห็นภาพรวม ส่วนรายละเอียดของโบราณวัตถุแต่ละชิ้น ท่านผู้อ่านสามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆ หรือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ต่อไป 

โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ที่สำคัญได้แก่
 • โครงกระดูก พบที่แหล่งโบราณคดีโคกพลับ (อ.บางแพ) ,บ้านโคกพริก (อ.เมือง) ,บ้านปากบึงและบ้านหนองบัว(อ.จอมบึง) ,ถ้ำเขาขวาก และถ้ำเขาปะฎัก (อ.โพธาราม) 
 • เครื่องมือหิน พบที่แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เกือบทุกแห่ง 
 • เครื่องประดับทำด้วยหิน พบในเขตเหมืองแร่ และบ้านนาขุนแสน (อ.สวนผึ้ง) ,โคกพลับ (อ.บางแพ) 
 • กลองมโหระทึก พบที่เมืองคูบัว (อ.เมืองราชบุรี)
 • โถสำริด พบในแม่น้ำแม่กลองเหนือตลาดบ้านโป่ง
 • เครื่องประดับทำจากกระดองเต่า พบที่แหล่งโบราณคดีโคกพลับ อ.บางแพ
 • อื่นๆ เช่น กำไลทำจากเปลือกหอยกาบและหอยมือเสือ เครื่องใช้ เครื่องประดับทำจากสำริด ภาชนะดินเผา เป็นต้น
โบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์
ที่สำคัญได้แก่
 • เหรียญเงิน สมัยพุทธศตวรรษที่ 11-12 พบที่เมืองคูบัว อ.เมืองราชบุรี
 • ประติมากรรม เป็นศิลปะสมัยทวารวดี พบที่เมืองคูบัว อ.เมืองราชบุรี ได้แก่ เศียรพระโพธิสัตว์ดินเผา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรดินเผา  พระโพธิสัตว์สำริด รูปคนแคระปูนปั้น พระพิมพ์ทำจากหินชนวน พระพิมพ์ดินเผา ภาพปูนปั้นนักดนตรีหญิง
 • พระพิมพ์หินชนวน พบที่เมืองคูบัว อ.เมืองราชบุรี
 • จี้หอยคอ พบที่เมืองคูบัว อ.เมืองราชบุรี
 • พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี พบที่โบราณสถานจอมปราสาท ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง (อ่านรายละเอียด)
 • ชิ้นส่วนลวดลายปูนปั้น ที่ประดับตกแต่งองค์ปรางค์ มีทั้งที่ทำเป็นรูปเทวดาหรือกษัตริย์ มนุษย์ อมนุษย์ และรูปสัตว์ต่างๆ เช่น นาค สิงห์ ช้าง ฯลฯ
 • พระพุทธรูปประทับยืน ขุดพบที่วัดประเสริฐรังสรรค์ อ.เมืองราชบุรี
 • พระอิศวรปางมหาฤาษี ขุดพบที่วัดสระกระเทียม อ.บ้านโป่ง
 • ชิ้นส่วนพระพุทธรูปทรงเครื่องสำริด พบที่ใต้ฐานพระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี
 • เครื่องพุทธบูชาทองคำ พบที่กรุเจดีย์วัดเพลงหรือวัดโพธิ์เขียว  ในเขตบริเวณพื้นที่ของวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี (ดูรายละเอียด)
 • เครื่องถ้วยโบราณ พบในลำนำแม่กลอง หน้าวัดเกาะนัมมทาปทวรัญชาราม โรงกลั่นเหล้า วัดตาล วัดมหาธาตุ วัดท่าโขลง วัดหลุมดิน วัดบ้านส้อง ขึ้นไปจนถึงตลาดท่าฝาง ฯลฯ

ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ ส่วนใหญ่เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี


***********************************************************

ที่มาข้อมูล
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา. (หน้า 107-113) (ดูภาพหนังสือ)

ไม่มีความคิดเห็น: